Vilka VOB-paragrafer är särskilt viktiga för byggledare?

Kathrin Ivens
Kathrin Ivens
Dela
Publicerad den 7:e aug. 2023

Som byggledare bär du ett stort ansvar på byggplatsen. Du är ansvarig för att entreprenörens byggtjänster utförs korrekt och att byggnaden följer föreskrifterna. För att framgångsrikt utföra dessa uppgifter är det viktigt att känna till och förstå de relevanta paragraferna i Upphandlings- och avtalsvillkoren för byggtjänster (VOB). I denna artikel kommer du att få reda på vilka VOB-paragrafer som är särskilt viktiga för byggledare och vilken betydelse de har.

1. § 13 VOB Del B - Kontraktsgrund

Paragraf § 13 VOB Del B fastställer kontraktsgrunden för byggarbeten. Som byggledare bör du känna till denna paragraf noggrant, eftersom den utgör grunden för samarbetet med entreprenören. Här fastställs bland annat rättigheter och skyldigheter för båda kontraktsparterna samt bestämmelserna för godkännande av byggarbetena. Genom att sätta dig in i denna paragraf kan du säkerställa att byggkontraktet genomförs korrekt.

2. §§ 633-638 BGB - Byggkontrakt enligt BGB

Paragraferna §§ 633-638 i Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) reglerar byggkontrakt enligt BGB. Även om VOB är i fokus för byggarbeten kan även byggkontrakt enligt BGB vara relevanta. Som byggledare är det viktigt att känna till skillnaderna mellan VOB-kontrakten och byggkontrakten enligt BGB för att kunna tillämpa de lämpliga bestämmelserna.

3. § 4 punkt 2 VOB Del B - Bestämmelser i VOB-kontraktet

Paragraf § 4 punkt 2 VOB Del B fastställer att bestämmelserna i VOB Del B är bindande i ett VOB-kontrakt. Som byggledare är det därför nödvändigt att känna till och förstå VOB Del B noggrant. Här hittar du omfattande bestämmelser om ämnen som ersättning, felanspråk, tillägg och godkännande. Genom att sätta dig in i dessa bestämmelser kan du säkerställa att VOB-kontraktet genomförs på rätt sätt.

4. § 57 - Byggledare

Paragraf § 57 i VOB reglerar rollen som byggledare på byggplatsen. Här fastställs byggledarens uppgifter och befogenheter. Som byggledare bör du känna till denna paragraf noggrant för att kunna utföra dina uppgifter och ansvar på rätt sätt. Du är bland annat ansvarig för övervakning av byggarbeten, samordning av olika yrkesgrupper och efterlevnad av föreskrifter.

Slutsats

För byggledare är vissa VOB-paragrafer särskilt viktiga för att kunna utföra sina uppgifter framgångsrikt. § 13 VOB Del B fastställer kontraktsgrunden, medan §§ 633-638 BGB reglerar byggkontrakt enligt BGB. § 4 punkt 2 VOB Del B är bindande för VOB-kontraktet och § 57 definierar rollen som byggledare på byggplatsen. Genom att sätta dig in i dessa paragrafer kan du säkerställa att du utför dina uppgifter som byggledare framgångsrikt och effektivt leder byggplatsen. Eftersom byggledaren har mycket ansvar är det viktigt att fungera bra som en del av ett team. Med Crafthunt får du en värdefull översikt över exempelvis bra företag som anställer byggledare i München.

Vanliga frågor

1. Vilka andra VOB-paragrafer är relevanta för byggledare?

Förutom de nämnda paragraferna är även § 4 punkt 3 VOB Del B (tillägg), § 8 VOB Del B (felanspråk) och § 9 VOB Del B (godkännande) viktiga för byggledare.

2. Gäller VOB även för privata byggherrar?

VOB gäller främst för offentliga beställare. Privata byggherrar kan dock använda VOB som grund för sina byggkontrakt.

3. Vilka konsekvenser kan det få om byggledare inte följer relevanta VOB-paragrafer?

Om byggledare inte följer relevanta VOB-paragrafer kan det leda till rättsliga konsekvenser. Det kan exempelvis göras felanspråk eller utdömas kontraktsböter.

4. Finns det utbildningar eller fortbildningar för byggledare om VOB?

Ja, det finns utbildningar och fortbildningar som är specifikt inriktade på VOB för byggledare. Dessa ger möjlighet att fördjupa kunskaperna om VOB och hålla sig informerad om aktuella utvecklingar.

5. Kan byggledare också hållas ansvariga för arbetsmiljöskyddet?

Ja, byggledare har också ansvar för att säkerställa arbetsmiljöskyddet på byggplatsen. De måste se till att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda arbetstagarna och att gällande föreskrifter följs.